Experimental time-resolved interference with multiple photons of different colors

Xu-Jie Wang, Bo Jing, Peng-Fei Sun, Chao-Wei Yang, Yong Yu, Vincenzo Tamma, Xiao-Hui Bao, Jian-Wei Pan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

131 Downloads (Pure)

Search results