Petrology and zircon U–Pb dating of meta-calcsilicate from the Jiaobei terrane in the Jiao-Liao-Ji Belt of the North China Craton

Xu-Ping Li, Xiao Wang, Shuang Chen, Craig Storey, Fan-Mei Kong, Hans-Peter Schertl

    Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

    213 Downloads (Pure)
    Filter
    Active

    Search results